Jak do nas trafić?
O szkole

REGULAMIN

REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE


 1. Organizatorem zajęć w ramach Pole Dane School jest :

  POLE DANCE SCHOOL JACEK WOJCIECHOWSKI

  ul. OCHOTA nr 4, 61-367 POZNAŃ

  nr KRS 72119/2010

  NIP 7772643598

 2. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Pole Dance School jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego naruszenie.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach Pole Dance School upoważnia wykupienie wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu na określoną liczbę zajęć jednego typu („Kurs”).
 5. Karnety mają charakter imienny i nie mogą być odstępowane innym osobom. Termin ważności karnetu wynosi 30 dni licząc od dnia pierwszych zajęć na które został wykupiony.
 6. Warunkiem otrzymania karnetu jest uiszczenie całej ceny karnetu zgodnie z aktualnym cennikiem gotówką lub przelewem na rachunek bankowy organizatora
  Alior Bank 63 2490 0005 0000 4500 7539 0748
  Posiadacze karty ok System chcący z niej skorzystać zobowiązaniu są do uiszczenia kaucji w kwocie 50,00 zł. Uiszczenie kaucji jest warunkiem uczestnictwa w Kursie. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania karnetu, chyba, że uczestniczka zapisze się na kolejny Kurs. W takim przypadku kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej od następnego Kursu.
 7. W przypadku płatności przelewem, warunkiem otrzymania karnetu jest:
  1. przesłanie potwierdzenia przelewu całej ceny za Kurs, na co najmniej 2(dwa)
  2. okazanie potwierdzenia przelewu przed rozpoczęciem Kursu.
 8. Warunkiem uczestnictwa w danych zajęciach jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca na nich.
 9. Rezerwacji miejsca na danych zajęciach można dokonać przy zakupie karnetu, osobiście w recepcji, mailowo biuro@poledanceschool.eu lub telefonicznie pod numerem 508394913 Przy czym w ostatnim przypadku konieczne jest wysłanie wiadomości sms potwierdzającej rezerwację, w której uczestniczka powinna podać swoje imię, nazwisko oraz termin zajęć, w których chce uczestniczyć.
 10. Do rezerwacji miejsc na zajęciach pierwszeństwo mają stałe uczestniczki kursu.
 11. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona- obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 12. Uczestniczka zajęć zobowiązana jest do poinformowania o swojej nieobecności w dzień poprzedzający planowe zajęcia
 13. Niezgłoszenie swojej obecności w wymaganym przez organizatora czasie skutkuje:
  1. posiadaczom karty ok System – utratą kaucji; oraz
  2. w pozostałych przypadkach przepadnięciem kolejnych zajęć posiadaczom
 14. W dniu zajęć organizator ma prawo je odwołać jeżeli na zajęcia przyjdą mniej niż 3 osoby (bez wcześniejszej informacji o nieobecności reszty grupy). Osoby, które wykupiły wstęp na te zajęcia uprawnione są do wybrania innego terminu zajęć. Osobom, które wykupiły karnet okres jego ważności automatycznie przedłuża się o 1 zajęcie. Postanowienie niniejsze nie dotyczy osób nieobecnych, które nie zgłosiły swojej nieobecności w wyznaczonym czasie.
 15. Każda z uczestniczek, przed zajęciami, wpisując się na listę obecności zdaje dokument tożsamości.
 16. Należy wszystkie osobiste rzeczy umieścić w szafce i dokładnie zamknąć. ( Uczestniczki kursu mają obowiązek pozostawienia biżuterii i wszelkich twardych przedmiotów, które mogłyby zarysować powierzchnię rurek, w swojej szafce.)
 17. Korzystanie z szatni w czasie trwania zajęć dopuszczalne jest za uprzednią zgodą instruktorki.
 18. Na zakończenie zajęć i przebraniu uczestniczka ma obowiązek zdać kluczyk w recepcji a recepcjonistka ma obowiązek wydać uczestniczce jej karnet lub dokument wskazany w punkcie 15 niniejszego regulaminu.
 19. Jeśli uczestniczka zagubi lub zniszczy kluczyk do swojej szafki, ma obowiązek zapłacić karę umowną w wysokości 50,00 zł.
 20. Uczestniczki kursu mają obowiązek używać elementów wyposażenia lokalu w sposób właściwy z ich przeznaczeniem. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sytuacje wyjątkowe należy przed zajęciami zgłosić instruktorce. Ze względów bezpieczeństwa w dniu zajęć uczestniczki nie powinny stosować balsamów i kremów do skóry, mogących zmniejszyć przyczepność. W przeciwnym wypadku przed zajęciami należy dokładnie umyć skórę. Uczestniczka, która nie dostosuje się do wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim i która odmówi zmycia balsamu lub kremu może zostać niedopuszczona do wzięcia udziału w zajęciach lub usunięta przez instruktorkę z sali w czasie ich trwania.
 21. Zdjęcia i filmiki możecie robić tylko za zgoda instruktorki i wszystkich uczestniczek zajęć, ale tak by nie przeszkadzać w zajęciach innym os na sali.
 22. Na sali możecie rozmawiać ze sobą, ale tak by nie przeszkadzać innym os w zajęciach i tak by nie zagłuszać tego co mówi instruktorka.
 23. Instruktorka ma prawo wyprosić kursantkę z zajęć gdy kursantka przeszkadza innym uczestnikom w zajęciach lub gdy zachowanie kursantki naraża bezpieczeństwo innych os będących na sali, w szczególności gdy kursantka nie stosuje się do poleceń instruktorki.
 24. Na zajęcia należy przyjść 10 min przed ich rozpoczęciem, tak by zdążyć podpisać listę obecności i przebrać się.
 25. Niedozwolone jest wchodzenie na salę zajęć po ich rozpoczęciu ( w wyjątkowych sytuacjach można się spóźnić 10 min po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym).
 26. Pole Dance School nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe z winy kursantki, w szczególności w wyniku nieprzestrzegania poleceń instruktorki.
 27. Szkoła przeznaczona jest wyłącznie dla kobiet. Mężczyznom zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie budynku, w którym znajduje się Pole Dance School. Ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały przez organizatora wyraźnie upoważnione do wstępu.
 28. Uczestniczki kursu, uprawnione są do parkowania samochodu na terenie nieruchomości jedynie w wyznaczonym do tego miejscu – pomiędzy bramą wjazdową a schodami.
 29. Uczestniczki mają obowiązek parkować auto tak aby umożliwić wjazd/wyjazd właścicielom posesji i innym uczestniczkom.