Jak do nas trafić?
O szkole

REGULAMIN POLE DANCE SCHOOL


Organizatorem zajęć w ramach Pole Dance School jest:
Katarzyna Wojciechowska
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: POLE DANCE SCHOOL KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
ul. Mariana Jaroczyńskiego nr 37, 60-692 Poznań
NIP 9721163429


§1. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik zajęć prowadzonych w ramach Pole Dance School (zwana dalej również: PDS) zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zapis na zajęcia organizowane przez PDS jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości, akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności PDS.
 2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu oraz postępowanie niezgodne z niniejszym regulaminem, uczestnik ponosi indywidualną odpowiedzialność.
 3. PDS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie, przy czym informacja o jego zmianie zostanie każdorazowo opublikowana na profilu PDS na portalu Facebook w terminie 14 dni przed dniem wprowadzenie tejże zmiany w życie.
 4. PDS prowadzi zajęcia dla kobiet powyżej 18 roku życia. Uczestnictwo w zajęciach przez osoby poniżej 18 roku życia możliwe jest wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie.
 5. Przedmiotem umowy/oferty jest oferowanie następujących usług:
  • edukacji ruchowej
  • współzawodnictwa sportowego
  • zajęć sportowych
  • wydarzeń sportowych
  • uprawiania sportu wyczynowego
 6. Obiekt jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych zgodnie z zapisem § 1 punkt 5
 7. Na terenie studia mogą przebywać wyłącznie osoby zapisane na dane zajęcia bądź osoby trzecie, którym instruktor wyraźnie zezwolił na wstęp na teren PDS.
 8. W zajęciach organizowanych w ramach PDS mogą brać udział wyłącznie osoby, które wniosły uprzednio opłatę zgodnie z §2 ust. 4 niniejszego regulaminu bądź wylegitymowały się kartą benefit (OK SYSTEM lub MULTISPORT) i wniosły uprzednio kaucję, zgodnie z §2 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji PDS w celu weryfikacji płatności lub okazania karnetu na kurs/karty benefit.
 10. Na parkiet studia uczestnik może wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym bądź bez obuwia. Na zajęciach prowadzonych przez PDS uczestnik winien ćwiczyć w stroju przystosowanym do uprawiania pole dance: krótkie spodenki (szorty), koszulka sportowa. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach w biżuterii. Nie zaleca się trenowania w okularach. Przed zajęciami nie należy stosować balsamów ani olejków na skórę.
 11. Na terenie PDS obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających.

§2. Zapisy i uczestnictwo w zajęciach

 1. Na zajęcia prowadzone w ramach PDS uczestnik może zapisać się mailowo - wysyłając maila na adres: biuro@poledanceschool.eu lub telefonicznie – wysyłając SMS na numer telefonu: 508-394-913 (przy czym w wiadomości tej uczestnik winien wskazać: imię, nazwisko, daty i godziny zajęć) i to po publikacji grafiku na dany miesiąc na profilu PDS na portalu Facebook.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach PDS upoważnia wykupienie wejście na pojedyncze zajęcia lub karnetu na określoną liczbę zajęć jednego typu (tzw. „Kurs”). PDS honoruje także karty Multisport Plus oraz OK System.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach zajęciowych, na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu (potwierdzonego przez PDS) oraz wniesienie stosownej opłaty.
 4. Karnety na Kurs mają charakter imienny i nie mogą być odstępowane osobom trzecim. Ważność karnetu obowiązuje tylko i wyłącznie w danym miesiącu, w którym został wykupiony. Warunkiem otrzymania karnetu jest uiszczenie całej należnej ceny karnetu zgodnie z aktualnym cennikiem gotówką lub przelewem na rachunek bankowy PDS: Alior Bank Numer konta: 04 2490 0005 0000 4500 8583 1920 (w przypadku płatności przelewem, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie potwierdzenia przelewu przed rozpoczęciem Kursu).
 5. Zapis na zajęcia uczestników posiadających kartę Multisport Plus możliwy jest wyłącznie po dokonaniu płatności kaucji zwrotnej w wysokości 70,00 zł gotówką lub przelewem na rachunek bankowy PDS, wskazany w ust. 4 powyżej. Uiszczenie kaucji jest warunkiem uczestnictwa w Kursie. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania karnetu, chyba, że uczestniczka zapisze się na kolejny Kurs. W takim przypadku kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej od następnego Kursu.
 6. Zapis na zajęcia uczestników posiadających kartę OK System możliwy jest wyłącznie po dokonaniu płatności kaucji zwrotnej w wysokości 70,00 zł gotówką lub przelewem na rachunek bankowy PDS, wskazany w ust. 4 powyżej. Uiszczenie kaucji jest warunkiem uczestnictwa w Kursie. Kaucja zostanie zwrócona uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania karnetu, chyba, że uczestnik zapisze się na kolejny Kurs. W takim przypadku kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej od następnego Kursu. Dodatkowo uczestnicy posiadający kartę OK System zobowiązani są każdorazowo ponosić opłatę w kwocie 20,00 zł za każde zajęcia, przy czym opłata winna zostać uiszczona przed rozpoczęciem tychże zajęć w sposób wyżej wskazany.
 7. Jeżeli uczestnik nie może z jakichkolwiek powodów wziąć udziału w opłaconych przez niego zajęciach, ma prawo wzięcia udziału w zajęciach w innym dogodniejszym terminie. W takim przypadku uczestnik zobowiązuje się w terminie nie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć poinformować o powyższym PDS. Poinformowanie PDS po upływie ww. terminu bądź też niepoinformowanie PDS skutkować będzie potrąceniem kwoty wynikającej z konieczności wynajmu sali zajęciowej w odniesieniu do jednego uczestnika.
 8. W szczególnych przypadkach uczestnik ma prawo poinformować PDS o swojej nieobecności na zajęciach bez zachowania terminu wskazanego w ust. 7 powyżej.

§3. Bezpieczeństwo

 1. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.
 2. Uczestnik zajęć nie może wykonywać figur sam, tj. bez zezwolenia lub asekuracji instruktora bądź osoby przez niego wskazanej.
 3. PDS nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe wyłącznie z winy uczestnika, w szczególności, gdy uczestnik ten nie przestrzegał zaleceń instruktora, bądź bez jego wiedzy i pozwolenia wykonywał figury sam, narażając swoje zdrowie.
 4. Uczestnik zajęć oświadcza, iż jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, umożliwiających wzięcie udziału w organizowanych przez PDS zajęciach.
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP i p.poż. oraz zachowania czystości i poszanowania mienia PDS (w szczególności używać elementów wyposażenia sali w sposób właściwy z jej przeznaczeniem) oraz innych uczestników w trakcie przebywania na terenie PDS.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest wszystkie osobiste rzeczy umieścić w szafce na klucz. W przypadku posiadania dóbr materialnych o wyższej wartości, zobowiązany jest o powyższym poinformować instruktora i pozostawić mu na przechowanie na czas trwania zajęć.
 7. Korzystanie z szatni w czasie trwania zajęć dopuszczalne jest za uprzednią zgodą instruktora.
 8. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. W wyjątkowych okolicznościach, instruktor (po uprzednim poinformowaniu go przez uczestnika) może wyjątkowo zezwolić na ich użycie.
 9. Instruktor ma prawo wyprosić uczestnika z zajęć gdy przeszkadza on innym uczestnikom w zajęciach lub gdy jego zachowanie naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali, w szczególności gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń instruktora.

§4. Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

 1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników (tj. mniej niż 3 osoby) zapisanych na dane zajęcia, PDS ma prawo je odwołać najpóźniej na trzy godziny przed ich rozpoczęciem, przy czym odwołanie to odbywa się drogą telefoniczną lub przez wiadomość tekstową SMS. W takim przypadku uczestnik ma prawo do odrobienia tych zajęć w uzgodnionym przez PDS terminie.
 2. Podczas zajęć prowadzonych w ramach PDS obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania zajęć przez uczestników zajęć lub osoby trzecie bez zgody PDS.
 3. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku celem promocji i reklamy PDS, w tym również na publikację zdjęć i filmów wykonanych w trakcie zajęć bądź imprez okolicznościowych, przy czym w późniejszym czasie nie będzie on rościł w stosunku do PDS żadnych praw majątkowych z powodu wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na poszczególne zdjęcie lub film, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie o powyższym poinformować PDS.
 5. W każdym czasie uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 3 powyżej, jednakże winien o powyższym poinformować PDS w formie pisemnej.
 6. Uczestnik ma prawo do parkowania pojazdu na terenie nieruchomości użytkowanej przez PDS wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, przy czym zobowiązany jest zaparkować pojazd w sposób umożliwiający wjazd i wyjazd z nieruchomości zarówno innym uczestnikom zajęć, jak i właścicielom ww. nieruchomości.

§5. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
  1. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie § 1 punkt 5
  2. POLE DANCE SCHOOL KATARZYNA WOJCIECHOWSKA zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie § 1 punkt 5 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
  3. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane
  4. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
  5. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych"
  6. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
  7. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu
  8. klientowi, któremu POLE DANCE SCHOOL KATARZYNA WOJCIECHOWSKA nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
   1. iż są one realizowane zgodnie z § 5 1 a-f,
   2. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.
  9. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § § 1 punkt 5 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.


Zobacz też naszą: Politykę Prywatności